Tuổi kỷ mùi xây nhà năm 2024 được hay không? Cần lưu ý điều gì?